ایده اصلی بازی‌وارسازی استفاده از قدرت انگیزشی موجود در «بکارگیری عناصر طراحی بازی در زمینه‌های غیر تفریحی» است؛ از بازی‌وارسازی می‌توان به یک گرایش، یک روش، یک فرایند و یا حتی تاکتیک تعبیر کرد، که می‌تواند با افزودن ویژگی‌هایی هدفمند به گستره‌ وسیعی از فعالیت‌های روزمره شهری، هویت بازی‌گونه‌ای اعمال می‌کند. هدف از چنین امری دعوت به چالش، مشارکت دادن و درگیر کردن افراد برای بهبود مداوم عملکردشان و پذیرش یک رقابت مثبت برای نتایج بهتر است. «شهر بازیوار» به دنبال اشتراک‌گذاری تجربیات و ارائه پتانسل‌های این عرصه است.

نوشته ای یافت نشد.

فهرست