از آغاز قرن بیست‌و‌یکم، بسیاری از شهرهای جهان از چالش‌های مختلفی نظیر تغییر ساختار جمعیت، اقتصاد ناپایدار، رشد سریع فناوری و نارضایتی شهروندان [و اکنون پاندمی] رنج می‌برند؛ چالش‌هایی که پاسخگویی به آنها در راستای بهبود وضعیت شهرها با نظام متداول اگر نگوییم غیرممکن دست کم دور از ذهن است. «داستان دو شهر» به دنبال مطالعات مصداقی است که امکان اکتشاف و درک عمیق‌تر از موضوعات پیچیده شهری را در یک زمینه خاص فراهم کرده، بدین ترتیب با امکان فراتر رفتن از داده‌ها و آمارهای کمی و یا توصیفات کیفی، با بررسی دقیق وضعیت شرایط رفتاری در چارچوب زندگی واقعی درک شود.

نوشته ای یافت نشد.

فهرست