ماهنامه تخصصی شهر نوآور

درباره ما

ماهنامه تخصصی «شهر نوآور» با شماره ثبت 88239 در سال 1400 آغاز به کار کرده است. در این ماهنامه به مفهوم بنیادین شهر هوشمند در مقام یک ماهیت سنجه‌ای برای تشخیص میزان «هوشمندی» شهر از منظر تلاش عناصر سازنده شهر برای هوشمندسازی خود،پرداخته می‌شود. در این راستا تبلور «نوآوری شهری» در حکمروایی و سیاست‌گذاری، کسب‌وکار، منظر و خدمات شهری را در کنار بهره‌مندی از فناوری و البته تعریف تاکتیک مناسب برای نیل به این مقصود مورد هدف قرار داده است.

فهرست