نوآوری به ساده‌ترین شکل، بیانگر تازگی در عمل و ایده‌های نو در فرایند تعیّن آن [به عبارتی، طرحی نو در‌انداختن، نه لزوما با شکافتن سقف فلک] است. تعابیر کوتاه اشاره شده، فقط بر جدید بودن «ایده» تاکید نداشته، نفس «عمل نو» نیز باید منعقد شود. مقصد و مقصود «نوآوریِ شهر هوشمند» تلاش یک شهر برای دریافت، درک، برنامه‌ریزی و نهایتا انجام هوشمندانه همه امور است.

در «شهر فناور» مباحث مرتبط با تنظیمات و سنجه‌های شهریِ نوآور برای افزایش کارایی حکمروایی/مدیریتی، فرایندی، عملیاتی و نهایتا کیفیت زندگی متبادر بر آن به واسطه پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های مربوطه، میوه، ساقه [بخوانید آوند] و ریشه درخت هوشمندی به طور توامان مورد بحث است.

نوشته ای یافت نشد.

فهرست